Diễn đàn

Bảo tồn di tích cội nguồn theo quan điểm của Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong giải quyết vấn đề cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 4 bước với 8 chữ: Điều tra, phân tích, tổng hợp và hành động. Bí quyết chiến thắng của Người là biết khái thác tốt nhất thế mạnh bản thân trong mỗi con người; biết rèn luyện, hiểu biết được cho là lục bảo (6 bảo vật, bao gồm Tâm, trí,khí, lực; cách sống, làm việc và lòng trung thực) và Cửu tri (biết mình; biết người;biết thời;biết đủ; biết dừng; biết nguồn gốc;biết sợ;biết nhẫn nhịn và biết thay đổi).