Nghệ thuật

Thêm 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa công bố ghi danh thêm 14 di sản vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".