Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam Bộ 2023